MƯA

MƯA
Hoạ theo bài DIỄM XƯA của Nguyễn Hoài Phố
Nhớ Trịnh Công Sơn tháp cổ gầy
Thềm rêu Hoài Phố đón mưa bay
Dài tay nhận lấy trăng vụn vỡ
Lấp tím màu tim Mặc Tử đày.
Quay vần Nhật Nguyệt tuổi ngày xưa
Lại trở mình quên mộng ước vừa
Ngày đến lại đi theo nắng thoảng
Tháng mong mòn mỏi hướng mây thưa
Dài tay mến nhận nghiêng mưa vắng
Mãi tháp hoài nâng đổ gió thừa
Đài tím mắt quây ngàn nước phủ
Vai gầy Diễm lệ ướt cùng chưa?
Chưa cùng ướt lệ Diễm gầy vai.
Phủ nước ngàn quây mắt tím đài
Thừa gió đổ nâng hoài tháp mãi .
Vắng mưa nghiêng nhận mến tay dài
Thưa mây hướng mỏi mòn mong tháng
Thoả́ng nắng theo đi lại đến ngày
Vừa ước mộng quên mình trở lại
Xưa ngày tuổi Nguyệt Nhật vần quay.
Ps : Chiều nay mưa lớn quá, bài hát Diễm xưa cùng bài thơ của bạn nhắc lại kỷ niệm xưa.

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *